6B/26A, Tilk Marg, North S. K. Puri, Patna - 800013
Talk To Expert: 8586899899

Kamini Jagannath Maheshwari Palace

Block - A

3BHK

Block - B

2BHK

2BHK

2BHK

2BHK

2BHK

3BHK

2BHK

2BHK

Block - C

3BHK